SPOT in 1m

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
NULS 0.2549 0.2585 1.41%
MITH 0.0247 0.0250 1.09%
ASR 4.5520 4.5860 0.75%
PYR 3.6600 3.6800 0.55%
GTO 0.0207 0.0208 0.53%
LAZIO 4.3812 4.4029 0.50%
YFII 1025.1000 1030.0000 0.48%
JASMY 0.0093 0.0093 0.41%
BICO 0.5160 0.5180 0.39%
ROSE 0.0693 0.0696 0.30%

SPOT in 2m

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
MITH 0.0244 0.0250 2.46%
NULS 0.2540 0.2585 1.77%
GTO 0.0205 0.0208 1.76%
PORTO 5.9531 6.0060 0.89%
LAZIO 4.3665 4.4029 0.83%
ASR 4.5510 4.5860 0.77%
INJ 1.6690 1.6800 0.66%
RLC 1.2810 1.2890 0.62%
GAL 2.8840 2.9010 0.59%
ROSE 0.0692 0.0696 0.56%

SPOT in 3m

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
MITH 0.0242 0.0250 3.27%
NULS 0.2526 0.2585 2.34%
GTO 0.0204 0.0208 2.11%
PORTO 5.9140 6.0060 1.56%
LAZIO 4.3387 4.4029 1.48%
SANTOS 11.4460 11.5650 1.04%
RLC 1.2770 1.2890 0.94%
INJ 1.6670 1.6800 0.78%
ROSE 0.0691 0.0696 0.68%
JASMY 0.0093 0.0093 0.64%

SPOT in 4m

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
MITH 0.0240 0.0250 4.21%
NULS 0.2486 0.2585 3.98%
GTO 0.0205 0.0208 1.76%
LAZIO 4.3377 4.4029 1.50%
PORTO 5.9179 6.0060 1.49%
SANTOS 11.4130 11.5650 1.33%
RLC 1.2760 1.2890 1.02%
INJ 1.6650 1.6800 0.90%
JASMY 0.0093 0.0093 0.86%
ASR 4.5500 4.5860 0.79%

SPOT in 5m

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
NULS 0.2470 0.2585 4.66%
MITH 0.0239 0.0250 4.52%
GTO 0.0204 0.0208 2.01%
BAR 6.3200 6.4000 1.27%
RLC 1.2770 1.2890 0.94%
INJ 1.6650 1.6800 0.90%
SANTOS 11.4690 11.5650 0.84%
JASMY 0.0093 0.0093 0.83%
YFII 1022.0000 1030.0000 0.78%
ASR 4.5580 4.5860 0.61%

SPOT in 10m

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
MITH 0.0238 0.0250 4.83%
NULS 0.2471 0.2585 4.61%
SANTOS 11.2940 11.5650 2.40%
GTO 0.0204 0.0208 1.81%
PORTO 5.9147 6.0060 1.54%
LAZIO 4.3473 4.4029 1.28%
GAL 2.8740 2.9010 0.94%
RLC 1.2780 1.2890 0.86%
AUCTION 8.2900 8.3500 0.72%
YFII 1023.1000 1030.0000 0.67%

SPOT in 15m

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
MITH 0.0236 0.0250 5.71%
NULS 0.2502 0.2585 3.32%
SANTOS 11.3070 11.5650 2.28%
GTO 0.0205 0.0208 1.71%
GAL 2.8780 2.9010 0.80%
BAR 6.3500 6.4000 0.79%
AUCTION 8.3100 8.3500 0.48%
C98 0.4220 0.4240 0.47%
RLC 1.2830 1.2890 0.47%
DGB 0.0107 0.0108 0.47%

SPOT in 20m

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
MITH 0.0235 0.0250 6.39%
SANTOS 11.1930 11.5650 3.32%
NULS 0.2515 0.2585 2.78%
LAZIO 4.2850 4.4029 2.75%
PORTO 5.8551 6.0060 2.58%
GAL 2.8400 2.9010 2.15%
JUV 5.7700 5.8700 1.73%
SFP 0.3799 0.3854 1.45%
RLC 1.2710 1.2890 1.42%
GTO 0.0205 0.0208 1.41%

SPOT in 30m

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
MITH 0.0236 0.0250 5.89%
GAL 2.8360 2.9010 2.29%
NULS 0.2533 0.2585 2.05%
SANTOS 11.3730 11.5650 1.69%
PORTO 5.9200 6.0060 1.45%
JUV 5.7900 5.8700 1.38%
GTO 0.0205 0.0208 1.36%
LAZIO 4.3535 4.4029 1.13%
NMR 18.3000 18.5000 1.09%
AUCTION 8.2700 8.3500 0.97%

SPOT in 1h

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
MITH 0.0237 0.0250 5.49%
RAY 0.6970 0.7290 4.59%
BTCST 21.9900 22.8200 3.77%
SFP 0.3721 0.3854 3.57%
GAL 2.8010 2.9010 3.57%
SANTOS 11.2320 11.5650 2.96%
GTO 0.0204 0.0208 2.26%
TRU 0.0648 0.0657 1.39%
RLC 1.2740 1.2890 1.18%
TWT 1.0537 1.0657 1.14%
PNT 0.2412 0.2437 1.04%
RSR 0.0062 0.0062 0.97%
SRM 0.8480 0.8560 0.94%
ICP 6.5900 6.6500 0.91%
HBAR 0.0665 0.0671 0.90%
TORN 9.6300 9.7100 0.83%
PYR 3.6500 3.6800 0.82%
BNT 0.4870 0.4910 0.82%
FET 0.0854 0.0861 0.82%
KSM 48.8000 49.2000 0.82%

SPOT in 2h

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
MITH 0.0231 0.0250 8.09%
NULS 0.2393 0.2585 8.02%
BTCST 21.4700 22.8200 6.29%
RAY 0.6890 0.7290 5.81%
SANTOS 11.0440 11.5650 4.72%
BOND 6.5110 6.7340 3.42%
GAL 2.8200 2.9010 2.87%
ICP 6.4800 6.6500 2.62%
GTO 0.0203 0.0208 2.61%
WING 10.2400 10.5000 2.54%
AUCTION 8.1700 8.3500 2.20%
TRU 0.0643 0.0657 2.18%
MDT 0.0263 0.0269 2.17%
NBS 0.0043 0.0044 2.11%
ALCX 26.3000 26.8000 1.90%
COS 0.0074 0.0075 1.63%
VGX 0.2680 0.2720 1.49%
MOB 1.1030 1.1190 1.45%
CTXC 0.1284 0.1302 1.40%
ANKR 0.0393 0.0398 1.35%

SPOT in 4h

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
SFP 0.3467 0.3854 11.16%
BTCST 20.5400 22.8200 11.10%
NULS 0.2368 0.2585 9.16%
MITH 0.0231 0.0250 8.00%
AUCTION 7.8400 8.3500 6.51%
RAY 0.6870 0.7290 6.11%
GAL 2.7610 2.9010 5.07%
C98 0.4060 0.4240 4.43%
ICP 6.3900 6.6500 4.07%
NMR 17.8600 18.5000 3.58%
KLAY 0.2393 0.2478 3.55%
QUICK 69.3000 71.7000 3.46%
BOND 6.5160 6.7340 3.35%
COS 0.0073 0.0075 3.17%
MDT 0.0261 0.0269 3.07%
TWT 1.0342 1.0657 3.05%
ANKR 0.0387 0.0398 2.79%
WING 10.2200 10.5000 2.74%
BICO 0.5050 0.5180 2.57%
GTO 0.0203 0.0208 2.56%

SPOT in 6h

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
NULS 0.2221 0.2585 16.39%
SFP 0.3457 0.3854 11.48%
MITH 0.0229 0.0250 8.89%
AUCTION 7.6800 8.3500 8.72%
GAL 2.6950 2.9010 7.64%
RAY 0.6800 0.7290 7.21%
BTCST 21.3200 22.8200 7.04%
NMR 17.5300 18.5000 5.53%
KLAY 0.2350 0.2478 5.45%
BOND 6.3920 6.7340 5.35%
C98 0.4030 0.4240 5.21%
QUICK 68.3000 71.7000 4.98%
BICO 0.4950 0.5180 4.65%
XVS 5.8000 6.0600 4.48%
FLOW 2.1320 2.2270 4.46%
COS 0.0072 0.0075 4.32%
VGX 0.2610 0.2720 4.21%
GTO 0.0200 0.0208 4.15%
RLC 1.2380 1.2890 4.12%
DF 0.0346 0.0359 3.76%

SPOT in 12h

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
NULS 0.2117 0.2585 22.11%
TRIBE 0.1500 0.1677 11.80%
SFP 0.3494 0.3854 10.30%
MITH 0.0232 0.0250 7.49%
GAL 2.7200 2.9010 6.65%
RLC 1.2150 1.2890 6.09%
AUCTION 7.9100 8.3500 5.56%
RAY 0.7020 0.7290 3.85%
NMR 17.9000 18.5000 3.35%
BICO 0.5020 0.5180 3.19%
KLAY 0.2404 0.2478 3.08%
C98 0.4120 0.4240 2.91%
GLMR 0.6098 0.6266 2.76%
MINA 0.7190 0.7360 2.36%
XVS 5.9300 6.0600 2.19%
BNX 129.5000 132.2000 2.08%
ICP 6.5200 6.6500 1.99%
CELO 0.8790 0.8960 1.93%
COS 0.0073 0.0075 1.91%
BOND 6.6110 6.7340 1.86%

SPOT in 24h

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
NULS 0.2058 0.2585 25.61%
TRIBE 0.1448 0.1677 15.81%
TWT 0.9385 1.0657 13.55%
SFP 0.3428 0.3854 12.43%
GAL 2.5890 2.9010 12.05%
XVS 5.5700 6.0600 8.80%
BLZ 0.0730 0.0792 8.49%
MITH 0.0230 0.0250 8.42%
OP 1.1340 1.2240 7.94%
AUCTION 7.7800 8.3500 7.33%
MINA 0.6870 0.7360 7.13%
RAY 0.6840 0.7290 6.58%
C98 0.4010 0.4240 5.74%
SHIB 0.0000 0.0000 5.21%
BICO 0.4940 0.5180 4.86%
ICP 6.3500 6.6500 4.72%
RLC 1.2310 1.2890 4.71%
INJ 1.6110 1.6800 4.28%
ONT 0.2470 0.2574 4.21%
RSR 0.0060 0.0062 4.18%