FT LONG in 1m

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
PEPE 0.0000 0.0000 0.21%
LIT 1.0140 1.0160 0.20%
SUSHI 1.0650 1.0660 0.09%
NKN 0.1097 0.1098 0.09%
ATA 0.1611 0.1612 0.06%
TLM 0.0165 0.0165 0.06%
RSR 0.0090 0.0090 0.04%
UNFI 4.6240 4.6260 0.04%
DOT 7.0460 7.0490 0.04%
OP 2.5400 2.5410 0.04%

FT LONG in 2m

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
RSR 0.0090 0.0090 0.39%
NKN 0.1096 0.1098 0.18%
BEL 0.8581 0.8592 0.13%
DOT 7.0400 7.0490 0.13%
TLM 0.0165 0.0165 0.12%
MANA 0.4330 0.4335 0.12%
AVAX 36.1600 36.2000 0.11%
MTL 1.8530 1.8550 0.11%
PEPE 0.0000 0.0000 0.11%
LIT 1.0150 1.0160 0.10%

FT LONG in 3m

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
RSR 0.0090 0.0090 0.39%
OP 2.5340 2.5410 0.28%
CHZ 0.1167 0.1169 0.15%
DUSK 0.3425 0.3430 0.15%
LINK 16.6320 16.6560 0.14%
AUDIO 0.1524 0.1526 0.13%
DOT 7.0400 7.0490 0.13%
REN 0.0597 0.0598 0.12%
TLM 0.0165 0.0165 0.12%
MTL 1.8530 1.8550 0.11%

FT LONG in 4m

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
RSR 0.0089 0.0090 0.49%
OP 2.5310 2.5410 0.40%
PEPE 0.0000 0.0000 0.32%
ARB 0.9750 0.9770 0.21%
DUSK 0.3423 0.3430 0.20%
NEAR 7.8740 7.8900 0.20%
CHZ 0.1167 0.1169 0.19%
ATA 0.1609 0.1612 0.19%
NKN 0.1096 0.1098 0.18%
HBAR 0.1109 0.1111 0.18%

FT LONG in 5m

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
RSR 0.0089 0.0090 0.55%
OP 2.5330 2.5410 0.32%
PEPE 0.0000 0.0000 0.21%
DUSK 0.3423 0.3430 0.20%
LIT 1.0140 1.0160 0.20%
BCH 480.8000 481.7000 0.19%
LINK 16.6250 16.6560 0.19%
ARB 0.9752 0.9770 0.18%
NKN 0.1096 0.1098 0.18%
CHZ 0.1167 0.1169 0.18%

FT LONG in 10m

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
OP 2.5280 2.5410 0.51%
PEPE 0.0000 0.0000 0.43%
FTT 1.5832 1.5889 0.36%
RSR 0.0090 0.0090 0.35%
REN 0.0596 0.0598 0.30%
LIT 1.0130 1.0160 0.30%
SNX 2.6080 2.6150 0.27%
NEAR 7.8690 7.8900 0.27%
BAKE 0.2655 0.2662 0.26%
AUDIO 0.1522 0.1526 0.26%

FT LONG in 15m

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
RSR 0.0089 0.0090 0.67%
ANKR 0.0438 0.0439 0.39%
OP 2.5320 2.5410 0.36%
RAY 1.9624 1.9689 0.33%
AKRO 0.0069 0.0069 0.32%
BCH 480.2000 481.7000 0.31%
FTT 1.5840 1.5889 0.31%
FIL 5.5910 5.6080 0.30%
UNI 7.8090 7.8310 0.28%
BLZ 0.2789 0.2795 0.22%

FT LONG in 20m

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
RSR 0.0089 0.0090 0.71%
FTT 1.5785 1.5889 0.66%
RAY 1.9576 1.9689 0.58%
AR 48.1970 48.4320 0.49%
ANKR 0.0437 0.0439 0.48%
AKRO 0.0068 0.0069 0.47%
AUDIO 0.1520 0.1526 0.39%
FIL 5.5860 5.6080 0.39%
NKN 0.1094 0.1098 0.37%
OP 2.5320 2.5410 0.36%

FT LONG in 30m

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
RSR 0.0088 0.0090 1.96%
OP 2.5230 2.5410 0.71%
UNI 7.7920 7.8310 0.50%
FTT 1.5821 1.5889 0.43%
ZRX 0.5410 0.5432 0.41%
CHR 0.3375 0.3385 0.30%
SNX 2.6080 2.6150 0.27%
FIL 5.5930 5.6080 0.27%
AKRO 0.0069 0.0069 0.26%
MKR 2795.0000 2801.0000 0.21%

FT LONG in 1h

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
RSR 0.0088 0.0090 2.29%
UNI 7.7370 7.8310 1.21%
RAY 1.9473 1.9689 1.11%
OP 2.5160 2.5410 0.99%
BLZ 0.2770 0.2795 0.90%
FTT 1.5760 1.5889 0.82%
MASK 3.2790 3.3020 0.70%
ATA 0.1601 0.1612 0.69%
CHR 0.3362 0.3385 0.68%
DOT 7.0030 7.0490 0.66%
AKRO 0.0068 0.0069 0.63%
KNC 0.5758 0.5794 0.63%
SNX 2.6000 2.6150 0.58%
GAL 3.4550 3.4740 0.55%
HOOK 0.7910 0.7953 0.54%
RUNE 6.8950 6.9310 0.52%
NKN 0.1093 0.1098 0.46%
RVN 0.0292 0.0293 0.45%
AVAX 36.0500 36.2000 0.42%
ENS 14.5400 14.6000 0.41%

FT LONG in 2h

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
RSR 0.0086 0.0090 5.06%
UNFI 4.4680 4.6260 3.54%
RAY 1.9149 1.9689 2.82%
ATA 0.1606 0.1612 0.37%
AKRO 0.0069 0.0069 0.28%
UNI 7.8120 7.8310 0.24%
TRB 115.0800 115.3100 0.20%
HOOK 0.7941 0.7953 0.15%
KNC 0.5786 0.5794 0.14%
MKR 2800.0000 2801.0000 0.04%
DOT 7.0480 7.0490 0.01%
T 0.0000 0.0369 0.00%
ANT 7.4070 7.4070 0.00%
BAND 1.5290 1.5290 0.00%
BTS 0.0054 0.0054 0.00%
BTT 0.0028 0.0028 0.00%
BZRX 0.2156 0.2156 0.00%
DEFI 0.0000 0.0000 0.00%
DBG 0.0000 0.0000 0.00%
FTT 1.5889 1.5889 0.00%

FT LONG in 4h

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
UNFI 4.2640 4.6260 8.49%
RAY 1.8319 1.9689 7.48%
RSR 0.0085 0.0090 5.75%
THETA 2.1640 2.2350 3.28%
SOL 172.2600 177.8400 3.24%
FTT 1.5420 1.5889 3.04%
OP 2.4670 2.5410 3.00%
COTI 0.1283 0.1321 2.95%
MANA 0.4212 0.4335 2.92%
ATA 0.1568 0.1612 2.81%
HOOK 0.7749 0.7953 2.63%
RUNE 6.7600 6.9310 2.53%
BAND 1.4920 1.5290 2.48%
LINA 0.0075 0.0077 2.26%
MTL 1.8170 1.8550 2.09%
MAGIC 0.6780 0.6917 2.02%
KNC 0.5680 0.5794 2.01%
SNX 2.5650 2.6150 1.95%
AXS 7.0990 7.2360 1.93%
AKRO 0.0067 0.0069 1.91%

FT LONG in 6h

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
RAY 1.7940 1.9689 9.75%
RSR 0.0083 0.0090 8.96%
RUNE 6.5950 6.9310 5.09%
FTT 1.5125 1.5889 5.05%
SOL 170.2800 177.8400 4.44%
ATA 0.1553 0.1612 3.80%
THETA 2.1560 2.2350 3.66%
COTI 0.1275 0.1321 3.61%
OP 2.4530 2.5410 3.59%
CHR 0.3270 0.3385 3.52%
AKRO 0.0066 0.0069 3.45%
MANA 0.4203 0.4335 3.14%
LINA 0.0075 0.0077 3.09%
ENJ 0.3080 0.3172 2.99%
HOOK 0.7733 0.7953 2.84%
MAGIC 0.6736 0.6917 2.69%
MTL 1.8070 1.8550 2.66%
BAND 1.4900 1.5290 2.62%
STMX 0.0071 0.0073 2.60%
AXS 7.0540 7.2360 2.58%
SAND 0.4261 0.4363 2.39%
EDU 0.5115 0.5237 2.39%
SNX 2.5540 2.6150 2.39%
GRT 0.3042 0.3114 2.37%
ALICE 1.1500 1.1770 2.35%
OCEAN 0.9245 0.9462 2.35%
ANKR 0.0430 0.0439 2.28%
KNC 0.5667 0.5794 2.24%
NKN 0.1074 0.1098 2.23%
REN 0.0585 0.0598 2.20%
OMG 0.6380 0.6520 2.19%
PEPE 0.0000 0.0000 2.18%
RVN 0.0287 0.0293 2.16%
C98 0.2411 0.2463 2.16%
OGN 0.1299 0.1327 2.16%
LRC 0.2493 0.2546 2.13%
SXP 0.3212 0.3280 2.12%
GAL 3.4030 3.4740 2.09%
FLM 0.0865 0.0883 2.08%
SKL 0.0715 0.0730 2.07%

FT LONG in 12h

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
UNFI 4.0570 4.6260 14.03%
RAY 1.7889 1.9689 10.06%
RSR 0.0083 0.0090 8.31%
SOL 169.4300 177.8400 4.96%
RUNE 6.6160 6.9310 4.76%
THETA 2.1450 2.2350 4.20%
GRT 0.2996 0.3114 3.94%
AR 46.6500 48.4320 3.82%
PEPE 0.0000 0.0000 3.77%
OP 2.4640 2.5410 3.13%
CHR 0.3289 0.3385 2.92%
ENJ 0.3083 0.3172 2.89%
ATA 0.1568 0.1612 2.81%
MANA 0.4219 0.4335 2.75%
CRV 0.4168 0.4281 2.71%
OCEAN 0.9227 0.9462 2.55%
LINA 0.0075 0.0077 2.48%
ONT 0.3022 0.3096 2.45%
STMX 0.0071 0.0073 2.27%
FTT 1.5544 1.5889 2.22%
COTI 0.1292 0.1321 2.21%
SKL 0.0714 0.0730 2.18%
NKN 0.1075 0.1098 2.14%
HOOK 0.7788 0.7953 2.12%
C98 0.2412 0.2463 2.11%
SAND 0.4274 0.4363 2.08%
BAND 1.4980 1.5290 2.07%
SNX 2.5640 2.6150 1.99%
ANKR 0.0431 0.0439 1.97%
KNC 0.5682 0.5794 1.97%
EDU 0.5137 0.5237 1.96%
OGN 0.1302 0.1327 1.92%
DOGE 0.1489 0.1516 1.81%
REN 0.0587 0.0598 1.79%
RVN 0.0288 0.0293 1.77%
DENT 0.0013 0.0013 1.76%
COMP 54.8200 55.7700 1.73%
ALICE 1.1570 1.1770 1.73%
DOT 6.9300 7.0490 1.72%
OMG 0.6410 0.6520 1.72%

FT LONG in 24h

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
UNFI 4.1910 4.6260 10.38%
RAY 1.8689 1.9689 5.35%
RUNE 6.6980 6.9310 3.48%
AR 46.9360 48.4320 3.19%
RSR 0.0087 0.0090 2.80%
SOL 173.3200 177.8400 2.61%
THETA 2.1960 2.2350 1.78%
GRT 0.3080 0.3114 1.10%
PEPE 0.0000 0.0000 0.97%
BAND 1.5200 1.5290 0.59%
LINK 16.5650 16.6560 0.55%
ZEC 23.4100 23.5200 0.47%
CHR 0.3380 0.3385 0.15%
MKR 2797.0000 2801.0000 0.14%
OP 2.5400 2.5410 0.04%
T 0.0000 0.0369 0.00%
ANT 7.4070 7.4070 0.00%
BTS 0.0054 0.0054 0.00%
BTT 0.0028 0.0028 0.00%
BZRX 0.2156 0.2156 0.00%
DEFI 0.0000 0.0000 0.00%
DBG 0.0000 0.0000 0.00%
HNT 4.6700 4.6700 0.00%
KEEP 0.6251 0.6251 0.00%
NU 0.5436 0.5436 0.00%
PEOPLE 0.0000 0.0444 0.00%
SRM 0.2444 0.2444 0.00%
TOMO 1.3819 1.3819 0.00%
XMR 118.7000 118.7000 0.00%
WOO 0.0000 0.2991 0.00%
ANC 0.0315 0.0315 0.00%
OP 0.0000 0.0000 0.00%
UNI 7.8360 7.8310 -0.06%
LTC 83.9000 83.7700 -0.15%
MANA 0.4343 0.4335 -0.18%
NEAR 7.9070 7.8900 -0.21%
ETH 3108.0000 3100.7400 -0.23%
XLM 0.1072 0.1069 -0.28%
GAL 3.4850 3.4740 -0.32%
CRV 0.4297 0.4281 -0.37%