SPOT in 1m

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
DREP 0.5185 0.5217 0.62%
SANTOS 19.0600 19.1730 0.59%
AUTO 228.0000 228.9000 0.39%
RSR 0.0078 0.0078 0.39%
KP3R 101.3500 101.6700 0.32%
ZEN 13.9500 13.9900 0.29%
CKB 0.0038 0.0038 0.27%
FARM 37.7000 37.8000 0.27%
IOTA 0.3078 0.3086 0.26%
AMP 0.0047 0.0048 0.21%

SPOT in 2m

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
SANTOS 18.9760 19.1730 1.04%
DREP 0.5185 0.5217 0.62%
AMP 0.0047 0.0048 0.42%
ARDR 0.0962 0.0966 0.42%
TLM 0.0212 0.0213 0.33%
PLA 0.3140 0.3150 0.32%
HIGH 1.3250 1.3290 0.30%
FARM 37.7000 37.8000 0.27%
IOTA 0.3079 0.3086 0.23%
BNT 0.4400 0.4410 0.23%

SPOT in 3m

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
SANTOS 18.8930 19.1730 1.48%
DREP 0.5183 0.5217 0.66%
PLA 0.3130 0.3150 0.64%
ARDR 0.0962 0.0966 0.42%
DCR 24.5000 24.6000 0.41%
TLM 0.0212 0.0213 0.38%
AUTO 228.2000 228.9000 0.31%
CITY 6.5800 6.6000 0.30%
HIGH 1.3250 1.3290 0.30%
PORTO 5.8957 5.9117 0.27%

SPOT in 4m

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
SANTOS 18.8150 19.1730 1.90%
PORTO 5.8696 5.9117 0.72%
PLA 0.3130 0.3150 0.64%
DREP 0.5190 0.5217 0.52%
AMP 0.0047 0.0048 0.42%
PUNDIX 0.4780 0.4800 0.42%
ARDR 0.0962 0.0966 0.42%
LAZIO 7.1049 7.1341 0.41%
DCR 24.5000 24.6000 0.41%
AUTO 228.2000 228.9000 0.31%

SPOT in 5m

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
SANTOS 18.7440 19.1730 2.29%
PORTO 5.8624 5.9117 0.84%
LAZIO 7.0880 7.1341 0.65%
PLA 0.3130 0.3150 0.64%
AMP 0.0047 0.0048 0.42%
PUNDIX 0.4780 0.4800 0.42%
ARDR 0.0962 0.0966 0.42%
DCR 24.5000 24.6000 0.41%
DREP 0.5199 0.5217 0.35%
BAND 1.2250 1.2290 0.33%

SPOT in 10m

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
SANTOS 18.7030 19.1730 2.51%
PLA 0.3120 0.3150 0.96%
WTC 0.3034 0.3059 0.82%
LAZIO 7.0840 7.1341 0.71%
PORTO 5.8715 5.9117 0.68%
TCT 0.0069 0.0070 0.58%
CKB 0.0038 0.0038 0.53%
DREP 0.5193 0.5217 0.46%
IRIS 0.0182 0.0183 0.39%
NEXO 0.9140 0.9170 0.33%

SPOT in 15m

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
SANTOS 18.3790 19.1730 4.32%
LAZIO 6.9962 7.1341 1.97%
PORTO 5.8271 5.9117 1.45%
ATM 4.3700 4.4300 1.37%
WTC 0.3019 0.3059 1.32%
BAR 5.9000 5.9600 1.02%
FIRO 2.7660 2.7880 0.80%
PSG 8.4200 8.4800 0.71%
KP3R 101.0000 101.6700 0.66%
DEGO 1.5610 1.5710 0.64%

SPOT in 20m

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
SANTOS 18.4260 19.1730 4.05%
LAZIO 6.9991 7.1341 1.93%
WTC 0.3004 0.3059 1.83%
PORTO 5.8246 5.9117 1.50%
ATM 4.3700 4.4300 1.37%
BAR 5.9000 5.9600 1.02%
LDO 1.5750 1.5910 1.02%
PUNDIX 0.4760 0.4800 0.84%
BAND 1.2190 1.2290 0.82%
DREP 0.5178 0.5217 0.75%

SPOT in 30m

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
SANTOS 18.5560 19.1730 3.33%
WTC 0.3000 0.3059 1.97%
QNT 125.5000 126.8000 1.04%
DREP 0.5168 0.5217 0.95%
PUNDIX 0.4760 0.4800 0.84%
TCT 0.0069 0.0070 0.72%
ATM 4.4000 4.4300 0.68%
PORTO 5.8717 5.9117 0.68%
POWR 0.1917 0.1930 0.68%
FIRO 2.7700 2.7880 0.65%

SPOT in 1h

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
QNT 123.4000 126.8000 2.76%
SANTOS 18.9260 19.1730 1.31%
PLA 0.3110 0.3150 1.29%
DREP 0.5154 0.5217 1.22%
WTC 0.3025 0.3059 1.12%
DF 0.0320 0.0323 0.94%
NEXO 0.9090 0.9170 0.88%
LAZIO 7.0800 7.1341 0.76%
FLUX 0.8370 0.8430 0.72%
REN 0.1141 0.1149 0.70%
COTI 0.1022 0.1029 0.68%
HNT 4.5600 4.5900 0.66%
KP3R 101.0100 101.6700 0.65%
PUNDIX 0.4770 0.4800 0.63%
PNT 0.2543 0.2558 0.59%
FIRO 2.7720 2.7880 0.58%
ARDR 0.0961 0.0966 0.52%
BAR 5.9300 5.9600 0.51%
TORN 6.5800 6.6100 0.46%
VIDT 0.2619 0.2630 0.42%

SPOT in 2h

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
SANTOS 18.1430 19.1730 5.68%
PORTO 5.8360 5.9117 1.30%
LAZIO 7.0583 7.1341 1.07%
WTC 0.3057 0.3059 0.07%
OG 5.5790 5.5820 0.05%
M 0.0000 0.0000 0.00%
ANY 12.3000 12.3000 0.00%
BCC 448.7000 448.7000 0.00%
BCHABC 220.0800 220.0800 0.00%
BCHSV 58.9000 58.9000 0.00%
BEAR 11.1600 11.1600 0.00%
BKRW 0.0008 0.0008 0.00%
BNBBEAR 58.6100 58.6100 0.00%
BNBBULL 57.2100 57.2100 0.00%
BTT 0.0028 0.0028 0.00%
BULL 1370.2800 1370.2800 0.00%
BUSD 1.0000 1.0000 0.00%
BZRX 0.2156 0.2156 0.00%
DAI 1.0189 1.0189 0.00%
EOSBEAR 30.2100 30.2100 0.00%

SPOT in 4h

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
SANTOS 17.8560 19.1730 7.38%
RSR 0.0076 0.0078 2.90%
LAZIO 6.9838 7.1341 2.15%
PORTO 5.8376 5.9117 1.27%
WTC 0.3027 0.3059 1.06%
BUSD 0.9999 1.0000 0.01%
M 0.0000 0.0000 0.00%
ANY 12.3000 12.3000 0.00%
BCC 448.7000 448.7000 0.00%
BCHABC 220.0800 220.0800 0.00%
BCHSV 58.9000 58.9000 0.00%
BEAR 11.1600 11.1600 0.00%
BKRW 0.0008 0.0008 0.00%
BNBBEAR 58.6100 58.6100 0.00%
BNBBULL 57.2100 57.2100 0.00%
BTT 0.0028 0.0028 0.00%
BULL 1370.2800 1370.2800 0.00%
BZRX 0.2156 0.2156 0.00%
DAI 1.0189 1.0189 0.00%
EOSBEAR 30.2100 30.2100 0.00%

SPOT in 6h

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
SANTOS 18.2060 19.1730 5.31%
RSR 0.0076 0.0078 2.90%
QNT 124.9000 126.8000 1.52%
LAZIO 7.0615 7.1341 1.03%
WTC 0.3038 0.3059 0.69%
PORTO 5.8778 5.9117 0.58%
REN 0.1146 0.1149 0.26%
M 0.0000 0.0000 0.00%
ANY 12.3000 12.3000 0.00%
BCC 448.7000 448.7000 0.00%
BCHABC 220.0800 220.0800 0.00%
BCHSV 58.9000 58.9000 0.00%
BEAR 11.1600 11.1600 0.00%
BKRW 0.0008 0.0008 0.00%
BNBBEAR 58.6100 58.6100 0.00%
BNBBULL 57.2100 57.2100 0.00%
BTT 0.0028 0.0028 0.00%
BULL 1370.2800 1370.2800 0.00%
BZRX 0.2156 0.2156 0.00%
DAI 1.0189 1.0189 0.00%
EOSBEAR 30.2100 30.2100 0.00%
EOSBULL 3.8500 3.8500 0.00%
EPS 0.1679 0.1679 0.00%
ERD 0.0197 0.0197 0.00%
GXS 1.7923 1.7923 0.00%
HC 0.8423 0.8423 0.00%
KEEP 0.6251 0.6251 0.00%
LEND 0.5143 0.5143 0.00%
MCO 2.7440 2.7440 0.00%
NANO 2.2240 2.2240 0.00%
NPXS 0.0070 0.0070 0.00%
NU 0.5436 0.5436 0.00%
PAX 0.9996 0.9996 0.00%
RAMP 0.0524 0.0524 0.00%
RGT 14.4400 14.4400 0.00%
STORM 0.0034 0.0034 0.00%
STRAT 0.4904 0.4904 0.00%
SUSD 0.9960 0.9960 0.00%
TUSD 0.9999 0.9999 0.00%
VEN 0.0001 0.0001 0.00%

SPOT in 12h

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
SANTOS 18.2250 19.1730 5.20%
POLY 0.2470 0.2565 3.85%
KP3R 98.0400 101.6700 3.70%
QNT 125.9000 126.8000 0.71%
RSR 0.0078 0.0078 0.65%
M 0.0000 0.0000 0.00%
ANY 12.3000 12.3000 0.00%
BCC 448.7000 448.7000 0.00%
BCHABC 220.0800 220.0800 0.00%
BCHSV 58.9000 58.9000 0.00%
BEAR 11.1600 11.1600 0.00%
BKRW 0.0008 0.0008 0.00%
BNBBEAR 58.6100 58.6100 0.00%
BNBBULL 57.2100 57.2100 0.00%
BTT 0.0028 0.0028 0.00%
BULL 1370.2800 1370.2800 0.00%
BUSD 1.0000 1.0000 0.00%
BZRX 0.2156 0.2156 0.00%
DAI 1.0189 1.0189 0.00%
EOSBEAR 30.2100 30.2100 0.00%
EOSBULL 3.8500 3.8500 0.00%
EPS 0.1679 0.1679 0.00%
ERD 0.0197 0.0197 0.00%
GXS 1.7923 1.7923 0.00%
HC 0.8423 0.8423 0.00%
KEEP 0.6251 0.6251 0.00%
LEND 0.5143 0.5143 0.00%
MCO 2.7440 2.7440 0.00%
NANO 2.2240 2.2240 0.00%
NPXS 0.0070 0.0070 0.00%
NU 0.5436 0.5436 0.00%
PAX 0.9996 0.9996 0.00%
RAMP 0.0524 0.0524 0.00%
RGT 14.4400 14.4400 0.00%
STORM 0.0034 0.0034 0.00%
STRAT 0.4904 0.4904 0.00%
SUSD 0.9960 0.9960 0.00%
TUSD 0.9999 0.9999 0.00%
VEN 0.0001 0.0001 0.00%
XRPBEAR 548.5500 548.5500 0.00%

SPOT in 24h

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
SANTOS 17.5000 19.1730 9.56%
QNT 118.9000 126.8000 6.64%
KP3R 95.4600 101.6700 6.51%
POLY 0.2438 0.2565 5.21%
FLM 0.1042 0.1092 4.80%
UNI 5.9200 6.2000 4.73%
NEO 8.3800 8.7700 4.65%
TRIBE 0.2126 0.2200 3.48%
ONE 0.0191 0.0197 3.35%
KSM 41.6300 43.0000 3.29%
LAZIO 6.9291 7.1341 2.96%
MKR 711.0000 732.0000 2.95%
REN 0.1124 0.1149 2.22%
SKL 0.0381 0.0389 2.18%
IOTA 0.3025 0.3086 2.02%
CELR 0.0150 0.0153 2.01%
ALPHA 0.1051 0.1070 1.81%
BAND 1.2080 1.2290 1.74%
RSR 0.0077 0.0078 1.17%
LINA 0.0070 0.0071 1.14%
DGB 0.0093 0.0094 1.08%
DF 0.0320 0.0323 0.94%
ATM 4.3900 4.4300 0.91%
BAKE 0.2293 0.2313 0.87%
BLZ 0.0805 0.0812 0.87%
ANT 1.6520 1.6660 0.85%
DCR 24.4000 24.6000 0.82%
YFII 873.2000 879.7000 0.74%
COTI 0.1022 0.1029 0.68%
SYS 0.1720 0.1731 0.64%
CHR 0.1477 0.1485 0.54%
SXP 0.3441 0.3459 0.52%
CAKE 4.5910 4.6150 0.52%
NBS 0.0042 0.0042 0.48%
OMG 1.7090 1.7170 0.47%
SFP 0.3492 0.3507 0.43%
OCEAN 0.1579 0.1585 0.38%
RAY 0.5590 0.5610 0.36%
PSG 8.4500 8.4800 0.36%
RLC 1.1540 1.1580 0.35%